Blacklight

Thomas Wharton

DMI number:
4089
Aliases
First Marquess of Wharton
Alias Type:
Unknown
Comments:
First Marquess of Malmesbury
Alias Type:
Unknown
Comments:
First Marquess of Catherlough
Alias Type:
Unknown
Comments:
Gender:
Male
Born:
1648
Died:
1715
ODNB:
http://dx.doi.org/doi:10.1093/ref:odnb/29175
Comments:
Thomas Wharton (1648-1715): doi:10.1093/ref:odnb/29175